CONCURS DE PROIECTE


Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2013

Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire-restaurare sau consolidare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.

Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant.
Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2013 este 300.000 RON.

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:

1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Judeţului Harghita);
2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;
9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;
13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.

Reglementări legale :

- - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2013 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2013;

Dosarele eligibile se analizează de către:

Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;
Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi 1703 (Compartiment Protecția Monumentelor Istorice).

Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 338, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16:30 sau de pe portalul informațional al județului Harghita: www.judetulharghita.ro și portalul de specialitate al județului Harghita: www.patrimoniuconstruit.ro .

Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 28. iunie 2013.

Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 29. noiembrie 2013, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2013.

HU | RO